Header

Akadamija

Opšta akta

Opšta akta Visoke škole strukovnih studija Sportska akademija

 • Statut
 • Pravilnik organizaciji i sistematizaciji radnih mesta
 • Pravilnik o finansijsko-materijalnom poslovanju
 • Pravilnik o korišćenju pečata, štambilja i logoa
 • Poslovnik o radu Saveta škole
 • Poslovnik o radu Nastavnog veća
 • Poslovnik o radu Katedre
 • Pravilnik o upisu studenata - osnovne strukovne studije
 • Pravilnik o upisu studenata - specijalističke studije
 • Pravilnik o studiranju
 • Pravilnik o postupku izrade i odbrane završnih radova na osnovnim strukovnim studijama
 • Pravilnik o postupku izrade i odbrane specijalističkih (završnih) radova na strukovnim specijalističkim studijama
 • Akta o samovrednovanju i obezbeđenju kvaliteta
 • Pravilnik o studentskom parlamentu
 • Pravilnik o izboru u zvanja nastavnika i saradnika
 • Pravilnik o udžbenicima
 • Pravilnik o uslovima i postupku davanja saglasnosti za radno angažovanje nastavnika na drugoj visokoškolskoj ustanovi
 • Pravilnik o stručnoj praksi
 • Pravilnik o studentskom vrednovanju kvaliteta studija
 • Pravilnik o ocenjivanju studenata
 • Pravilnik o priznavanju stranih visokoškolskih isprava
 • Pravilnik o prenošenju ESPB i mobilnosti studenata
 • Pravilnik o ubrzanom studiranju
 • Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti nastavnog i nenastavnog osoblja
 • Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata
 • Pravila protivpožarne zaštite od požara
 • Informator o radu