Header

Nastavni kadar

Kontić Olga

Predavač

mr Olga Kontić

olga kontic
mr Olga Kontić je rodjena 13. januara 1976. godine u Pančevu, Srbija. Osnovnu školu i Gimnaziju "Uroš Predić" završila je u Pančevu, Srbija. Maturirala je ‘94. godine na Highland Highschool-u, Cleveland, USA. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu s prosečnom ocenom 8.11. Pripravnički staž obavila u Domu zdravlja "Vračar" u Beogradu, Srbija. Stručni ispit položila 2004. godine.

Magistrirala 2007 godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.