Header

Nastavni kadar

Momčilović Kostadinović Dragana

Profesorka strukovnih studija

Dr Dragana Momčilović-Kostadinović

dragana momcilovic kostadinovic
Dr Dragana Momčilović-Kostadinović je rođena u Beogradu 1964. godine. Diplomirala je 1989. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekla stručni naziv doktor medicine, a 1993. godine zvanje specijaliste neurologa. 1995. godine je stekla akademsko zvanje magistra medicinskih nauka, a 2008. godine doktora medicinskih nauka na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 2010. odlukom Nastavno-naučnog veća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a na osnovu Zakona o Univerzitetu i Pravilnika o specijalizacijama zdravstvenih radnika i saradnika, određena je za mentora specijalizantima iz neurologije, kasnije i psihijatrije, fizikalne medicine sa rehabilitacijom i sportske medicine.

2010. godine joj je dodeljeno naučno zvanje naučni saradnik na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kao naučni saradnik učestvovala je u više naučnoistraživačkih projekata, podržanih od strane Ministarstva za nauku Republike Srbije. Trenutno je član internacionalnog istraživačkog tima i saradnik u internacionalnom naučno-istraživačkom projektu posvećenom genetici i molekularnoj biologiji nevoljnih pokreta.

Govori engleski jezik.