Header

Nastavni kadar

Nikolić Miroljub

Profesor strukovnih studija

dr Miroljub Nikolić

miroljub nikolic
dr Miroljub Nikolić je rođen 24. maja 1981. godine u Smederevskoj Palanci gde je završio osnovnu školu. Srednju, II ekonomsku školu završio je u Beogradu gde je za postignuti uspeh nagrađen Vukovom diplomom.

Ekonomski fakultet u Beogradu upisao je 2000. godine, a diplomirao 2004. godine sa prosečnom ocenom 8,93 na smeru Ekonomska analiza i politika. Na istom fakultetu, završio je poslediplomske studije na smeru Fiskalni i monetarni menadžment sa prosečnom ocenom 10,0 i 2009. godine odbranio magistarsku tezu pod nazivom "Uloga i značaj malih i srednjih preduzeća za privredni razvoj Srbije".

Doktorsku disertaciju pod nazivom "Inovativnost malih i srednjih preduzeća kao faktor privrednog razvoja Srbije" odbranio je 2014. godine na Ekonomskom fakultetu u Nišu.