Header

Nastavni kadar

Petrović Adam

Predavač

MSc Adam Petrović

adam petrovic
MSc Adam Petrovićje rođen 1.4.1988. godine u Jagodini gde je završio O.Š. "Goran Ostojić" i gimnaziju "Svetozar Marković" na prirodno-matematičkom smeru. Nakon završene srednje škole upisuje osnovne akademske studije na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Beogradu koje završava 2011. godine prosečnom ocenom 8.75.

Iste godine upisuje master akademske studije na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Beogradu, koje završava 2012. godine prosečnom ocenom 9.78 i dobija zvanje master fizičkog vaspitanja i sporta.

Nakon završetka master studija upisao je 2012. godine doktorske akademske studije na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Beogradu smer Eksperimentalne metode istraživanja humane lokomocije. Prvu godinu doktorskih akademskih studija završava 2013. godine kao najbolji student prosečnom ocenom 9.50, a drugu 2014. godine takođe kao najbolji student prosečnom ocenom 10.00. Trenutno pohađa treću godinu doktorskih akademskih studija kao redovni student i priprema doktorsku tezu iz oblasti Teorije sportskog treninga, radni naslov doktorske disertacije: "Vrednovanje i upoređivanje teorija sportskog treninga".

Deset godina je trenirao i igrao košarku na saveznom nivou takmičenja, godinu dana, kao student, radio je u biblioteci Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Beogradu, tri godine radio je u praksi fizičkog vaspitanja sa decom predškolskog i mlađeškolskog uzrasta.

Služi se ruskim kao prvim i engleskim kao drugim jezikom. Bio je na usavršavanju ruskog jezika na Petrazavodskom državnom univerzitetu, Republika Karelija - Država Ruska Federacija.

email: adampetrovic88 [at] hotmail.com