Header

Nastavni kadar

Rikalović Milena

Prof. Dr Milena Rikalović

milena rikalovic
Prof. Dr Milena Rikalović je rođena 20. januara 1983. godine u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Beogradu.

Studijsku program Biohemija na Hemijskom fakultetu u Beogradu, upisala je školske 2002/03. godine, a diplomirala 2008. godine diplomskim radom pod nazivom: "LC-MS karakterizacija komponenata heksaenskog kompleksa H-85".

Doktorske studije na Katedri za biohemiju matičnog fakulteta upisala je školske 2008/09. godine. Doktorirala je u aprilu 2013. godine, odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom ”Ispitivanje ramnolipida dobijenih pomoću sojeva Pseudomonas aeruginosa izolovanih iz sredina zagađenih naftom i naftnim derivatima”.

Oblast interesovanja i naučno-istraživačkog rada je mikrobiologija i biotehnologija. U periodu od 2009. do 2013. godine bila angažovana, kao stipendista Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (sada Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja), na dva projekta pri Centru za hemiju, Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu. U martu 2014. godine izabrana u zvanje naučni saradnik od strane Komisije za sticanje naučnih zvanja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

U zvanje profesor strukovnih studija na Visokoj školi strukovnih studija Sportska akademija za užu naučnu oblast Prirodne nauke izabrana je u aprilu 2015. godine.

Govori engleski i nemački jezik.