Header

Nastavni kadar

Vojinović Jugoslav

dr Jugoslav Vojinović

jugoslav vojinovic
dr Jugoslav Vojinović je rođen 14. marta 1971. godine u Pljevljima. Osnovnu školu je završio u Odžaku kod Pljevalja, a gimnaziju je završio u Pljevljima.

Filozofski fakultet u Nikšiću, odsek Fizičko Vaspitanje upisao je 1990. godine, a završio 1994. godine, stekavši zvanje nastavnik Fizičkog vaspitanja. Studije nastavlja 1994. godine na fakultetu Fizičke kulture Univerziteta u Novom Sadu gde je diplomirao 1997. godine i stekao diplomu o visokom obrazovanju i stručnom nazivu "Profesor fizičkog vaspitanja i diplomirani Kineziterapeut". Diplomski rad je odbranio pod naslovom: "Estetsko vaspitanje u procesu usvajanja i usavršavanja plivačkih tehnika".

1996. godine je završio kurs Plivačkog Saveza Srbije i stekao diplomu i zvanje "Učitelj plivanja i spasioc utopljenika".

Magistarske studije iz oblasti psihologije sporta na Fakultetu Fizičke kulture Univerziteta u Novom Sadu upisao je 1997. godine. Magistarsku tezu pod naslovom "Crte ličnosti roditelja i njihove djece kao faktor uspeha u plivačkom sportu" odbranio je 2003. godine, čime je stekao zvanje Magistar Fizičke Kulture.

Doktorske studije na Univerzitetu u Novom Sadu ACIMSI (Asocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja), upisao je 07.04.2006/07, a završio 17.12.2012/13. godine i stekao zvanje Doktor Nauka iz interdisciplinarne oblasti Menadžment u sportu. Doktorirao je iz oblasti strategijskog menadženta u sportu, a naslov doktorske teze glasi: "Predviđanje kao faktor strategijskog menadžmenta u sportu".

Objavio je 29 naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima iz oblasti sporta, psihologije sporta, pedagogije sporta, menadžmenta ljudskih resursa u sportu, marketinga i strategijskog menadžmenta u sportu. Volontirao je šest meseci u Zavodu za sport u Novom Sadu kao referent za fizičko vaspitanje i sport.