Header

Nastavni kadar

Zimonjić Predrag

Dr Predrag Zimonjić

predrag zimonjic
Dr Predrag Zimonjić je rođen 06.02.1974 godine u Beogradu, gde je završio osnovnu i srednju školu.

Diplomirao na Fakultetu fizičke kulture u Beogradu 1999. godine sa prosečnom ocenom 8.82. Diplomski rad sa temom “Analiza takmičarskog mikrociklusa u različitim sportskim granama” odbranio je sa ocenom 10.

Na istom Fakultetu magistrirao je 2008. godine sa temom “Komparativna analiza morfoloških karakteristika i vertikalnog skoka između vrhunskih fudbalera i košarkaša”, sa prosečnom ocenom poslediplomskih studija 9.66.

Doktorirao je na Fakultetu za sport i turizam u Novom Sadu 9. decembra 2009. sa temom “Uticaj morfo-funkcionalnih karakteristika na indikatore uspešnosti vrhunskih košarkaša”.