Header

AkadamijaOsnivači

Leon Lukman

Objavljeni radovi

Stručni i naučni radovi

 • Dizanje tegova kao dopunski sport. Zastava, broj 42, 43, 44, 45, 46 I 47. Kragujevac, 1958
 • Analiza faze prednjeg odupiranja u brzom trčanju. "Fizička kultura", br. 7 i 8. Beograd 1962.
 • Tehnika skakanja plastičnom motkom. "Sportska praksa", br. 6. Beograd 1962.
 • Promena pravca kretanja sistema smučar-smučke. "Fizička kultura", br. 9 i 10. Beograd 1967.
 • Savremeno skakalište za skok motkom. "Sportska praksa", br. 9 i 10. Beograd 1967.
 • Promena pravca kretanja sistema smučar-smučke. "Fizička kultura", br.1 i 2. Beograd 1968.
 • Praktikum iz biomehanike sa pripremama rešenih zadataka za praktični deo ispita i kolokvijum. Fakultet za fizičko vaspitanje. Beograd 1970.
 • Parametri skoka u dalj M. Raka 7,31 I 7,76 m, N. Stekića 7,35 m, D. Košutića 7,33 m i S.Šurdovića 7,50 m. Materijal sa savetovanja atletskih trenera Srbije održanih 1971. godine. Bilten broj 9. Beograd 1972.
 • Uporedna analiza tehnike skoka u dalj R. Bimona, M. Raka, N. Stekića i D. Košutića. Materijali sa savetovanja atletskih trenera SR Srbije održanih u 1971. godini. Bilten broj 9. Beograd 1972.
 • Osnovne karakteristike tehnike skoka Fosberi Ričarda sa konturogramom skoka. "Sportska praksa", br. 9 i 10. Beograd 1974.
 • Osnovne karakteristike tehnike skoka u dalj Stekić Nenada. "Sportska praksa", br. 11 i 12. Beograd 1974.
 • Praktikum iz biomehanike sa pripremama rešenih zadataka za praktični deo ispita i kolokvijum. Drugo dopunjeno i prera|eno izdanje. Fakultet za fizičko vaspitanje. Beograd 1974.
 • Analysav forisättningen vid sprintning. "Friidrott", Nr. 9. Bjästa 1974. Drugo prerađeno izdanje rada pod tačkom 1.
 • Osnovne karakteristike tehnike skoka motkom Sigren Roberta. "Sportska praksa", br. 1 I 2. Beograd 1975.
 • Osnovne karakteristike tehnike skoka motkom Penel Džona sa konturogramom skoka. "Sportska praksa", br. 1 i 2. Beograd 1975.
 • Promena pravca kretanja sistema smučar-smučke. "Sportska praksa", br. 1 i 2. Beograd 1975.
 • Osnovne karakteristike tehnike troskoka Sanjejev Viktora sa konturogramom skoka. "Sportska praksa", br. 3 i 4. Beograd 1975.
 • Kinematički parametri tehnike poslednjeg koraka zaleta i prvog skoka troskoka rekordnog skoka Spasojević Milana od 16,27 m. "Sportska praksa", br. 3 i 4 Beograd 1975.
 • Les principales caracteristiques techniques du saut en longueur de Nenad Stekić. "Sport-documens", n°9, secrètariat d ètat auprès du ministre de la qualitè la vie (jeunesse et sports). Paris 1975. Drugo prerađeno izdanje, tačka 10.
 • Elaborat za Sportski dijagnostičko-prognostički centar Biomehanička laboratorija (I I II deo). Jugoslovenski zavod za fizičku kulturu i medicinu sporta, Beograd 1976.
 • Osnovne značilnosti tehnike skoka v daljino Nenada Stekića. "Trener", br. 3 I 4 Ljubljana 1976. Treće skraćeno I prerađeno izdanje rada pod br. 10.
 • Početne brzine kretanja lopte reprezentativaca SFRJ u fudbalu, rukometu, vaterpolu I odbojci. "Tempo", br. 572, 573 I 571. Beograd 1977.
 • Saut en longueur. Les principales caractèristiques techniques du saut en longueur de Nenad Stekic. "Special sport" athlètisme (Institut Nacional du sport) Paris 1978. četvrto izdanje rada pod red. Br. 10
 • Džepni leksikon 25 sportova (atletika). "Sportska praksa", Beograd 1979.
 • Uticaj programiranog vežbanja u procesu rada na zdravstveno stanje, radnu sposobnost i produktivnost. Fakultet fizičke kulture u Novom Sadu i Institut za eksperimentalnu medicinu VMA u Beogradu. Novi Sad 1981. Rezultati istraživanja iz oblasti biomehanike rada dati su na stranicama: 24, 25, 27, 30, 31, 49, 50, 51, 52, 82, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 132, 133, 207. do 230.
 • Uticaj programiranog vežbanja u procesu rada na zdravstveno stanje, produktivnost rada i subjektivne simptome Zamora. Ergonomija, broj 3. Niš. 1983.
 • Kako u XXI vek-intervju. Beograd. 1983.
 • Biomehanička analiza tehnike udarca nogom napred "mae geri". Materijali sa simpozijuma o karate sportu. Centar za istrživanja u karate sportu "Crvena Zvezda" u Beogradu. Beograd 1982. Rad je objavljen i kao prilog u knjizi "Karate" od Vladimira i Ilije Jorge.
 • Funkcionalna anatomija tehnike atletskih disciplina. Sport-4. SOFKJ. Beograd. 1984.
 • Funkcionalna anatomija košarke. Sport-4. SOFKJ. Beograd. 1985.
 • Biomehaničke osnove stolnog tenisa. Stonoteniski savez Jugoslavije i JZFKMS, Beograd 1985.
 • The Basic Principles of Biomechanics in Table Tennis. International Table Tennis School. The Yugoslav Table Tennis Association, Zagreb 1985.
 • Biomehaničke osnove stolnog tenisa. SPIN Jugoslovenski stolnoteniski stručni časopis, br. 38, Zagreb 1985.
 • Biomehanička analiza uzroka sindroma bola u slabinskom delu kičmenog stuba smučara alpskih disciplina. Smučarski savez Slovenije. Kanin.1985.
 • Srednjoročni plan razvoja Jugoslovenskog sportskog društva Partizan. Beograd. 1985.
 • Biomehanički model racionalne stonoteniske tehnike. Naučnoistraživački projekat. Fakultet fizičke kulture, Novi Sad 1985.
 • Repetitorijum tehnike i metodike alpskog smučanja (u saradnji sa Belehar Izstokom). Fakultet fizičke kulture, Novi Sad 1985.
 • Biomehanika stonog tenisa. Stonoteniski savez Jugoslavije. 1995. Zagreb.
 • Pokušaj optimizacije prelaska letvice u skoku uvis flop tehnikom-koautor. Sportska praksa, br.2. 1985. Beograd.
 • Ches wisdom, science and education. Faculty of Phisycal Educaton in Novi Sad. 1985.
 • Karate - majstorske kate. Biomehanička analiza udarca nogom napred. Sportska knjiga. Beograd. 1985
 • Leksikon 40 sportova-aletika i moderni petoboj. Sportska knjiga. Beograd. 1986.
 • Značaj elektromiografskog metoda za istrživanje funkcija skeletnih mišića. Seminar u Kliničkom centru u Ljubljani. 1986.
 • Biomehanička analiza forhend napada. Bilten sa Internacionalnog seminara za stoni tenis. Stonoteniski savez Jugoslavije i STS Hrvatske, Zagreb 1986.
 • Biomehanika stonog tenisa. Jugoslovenski olimpijski komitet i Stonoteniski savez Jugoslavije. Beograd. 1986.
 • Osnovne karakteristike završnog udarca D. Šurbeka. Spin, br.42. Zagreb. 1986.
 • Završni udarac Z. Kalinića. Spin, br. 43. Zagreb. 1986.
 • Efekti programiranog vežbanja u procesu rada na zdravstveno stanje, radnu sposobnost i produktivnost. Koautor studije sa temom Biomehanička analiza radnog položaja i radnihi operacija. Fakultet fizičke nforma, Novi Sad 1986.
 • Some characteristics of the backhend attack. III-rd Internacional Sseminarfor for Coaches. Zagreb. 1987.
 • Neke karakteristike bekend napada u stonom tenisu. Spin, br.48. Zagreb. 1987.
 • Projekat dijagnostičko-prognostičkog centra Fakulteta fizičke kulture u Novom Sadu. 1987.
 • Standarizacija delatnosti zdravstveno medicinske zaštite u JSD Partizan. Beograd. 1988.
 • Biomehanička analiza forhend i bekend udarca u stonom tenisu. Zavod za fizičku kulturu Vojvodine i Stonoteniski savez Vojvodine. Novi Sad. 1988.
 • Praktikumi NGA BIOMEKANIKA, me shembujte detzrave te provimit dhe klokvijumit. Uniersitete I Prishtines - Fakulteti i kultures fizike. Prishtine. 1989.
 • Einige Charakteristiken des Ruckhand-angriffs, Tischtennis aktuell-tta.Heft 90-91, Saarbrucken. 1988.
 • Biomechanical Analisz of Table Tennis Technics. Coachin Seminar ITTF and ETTU. Novi sad. 1990.
 • Upravljanje sportskim treningom kao činioca razvoja vrhunskog sporta. Projekat skupštine grada Beograda. 1991.
 • Repetitorijum tehnike i metodike alpskog smučanja. Fakultet fizičke kulture u Novom Sadu. 1991.
 • Dugoročni razvoj vrhunskog sporta u Beogradu do 2000. godine. Projekat-SOFK Beograda. 1991.
 • Planiranje i programiranje treninga za opšte pripremnu etapu bazičnog pripremnog perioda rvača RK Partizan. Stručni informator JSD Partizan, Br. 4. Beograd. 1992.
 • Kategorizacija klubova u JSD Partizan sa komentarom. Beograd. 1992.
 • Savremene tendecije učenja i obučavanja u sportu kao projekcije funkcije leve i desne hemisphere mozga. Stručni informator JSD Partizan, br.7. Beograd. 1992.
 • Biomehanika tehnike skoka udalj-monografija. Fakultet fizičke kulture u Beogradu. 1992.
 • Kategorizacija sportskih grana u Beogradu - koautor. Savez sportova Beograda. 1993.
 • Biomechanics in Table Tennis (skripta), 2-ad Internactional Coaching Table Tennis Seminar. Olimpia, Greece. 1993.
 • Projekat o osnivanju više trenerske škole. Sportska akademija. Beograd. 1993.
 • Koncept sportskog menadžmenta - kritički osvrt. Stručni informator JSD Partizan, broj 11. Beograd. 1994.
 • Koncepcija razvoja službe za stručni rad JSD Partizan. Stručni informator JSD Partizan, broj 11. Beograd. 1994.
 • Koncept poslovnog menadžmenta u sportu - kritički osvrt. Stručni informator JSD Partizan, broj 12. Beograd. 1994.
 • Strategije menadžmenta. Opstanak i razvoj JSD Partizan - koautor. Struno-naučni simpozijum Fakulteta za menadžment BK. Stučni informator JSD Partizan Beograd. 1994.
 • Odabrana poglavlja iz humane biomehanike, MP Student-Univerzitetski udžbenik. Novi Sad. 1994.
 • Faktori koji utiču na postizavanje vrhunskih sportsko-takmičarskih rezultata. Strušni informator JSD Partizan, broj 11. Beograd. 1994.
 • Elementi biomehanike sporta-koautor. Fakultet fizičke kulture u Novom Sadu. 1995.
 • Nacrt zakona o sportu Republike Srbije-koautor. Ministarstvo za sport i omladinu. Beograd 1995.
 • Okvir za strategiju razvoja YU fudbala do 2005.godine. Sportska akademija i FSJ. Beograd. 1995.
 • Funkcionalna anatomija skeletnih mišića-skripta. Fakultet fizičke kulture u Novom Sadu. 1995.
 • Biomehanička analiza tehnike preskakanja vodene prepreke u trčanju na 3000 m. Stručni informator JSD Partizan, br.14. Beograd. 1996.
 • Biomehanika stonog tenisa-monografija. Stručni informator JSD Partizan, br.15. Beograd. 1996.
 • Neke biomehaničke odlike tehnike skoka udalj Karla Luisa sa uporednom analizom. Stručni informator JSD Partizan, br.14. Beograd. 1996.
 • Biomehanika i metodika alpskog smučanja. FFK Novi Sad. 1996.
 • Biomehanika scenskog pokreta. Umetnička akademija. Novi Sad. 1996.
 • Strategija razvoja JSD "Partizan" do 2004. godine. 1996.
 • Plan i program razvoja SD "Crvena zvezda" do 2004. godine.1996.
 • Okvir za YU strategiju razvoja vrhunskog sporta do 2004. JOK.1996.
 • Biomehanika sporta za trenere. Sportska akaemija. Beograd. 1997.
 • Dvogodišnji plan i program trninga Dzudo reprezentacije za Olimpijske igre u Sidneju 2000. godine. Sportska akademija.1997.
 • Savremenee tendencije u učenju i obučavanju u sportu. "Nastavai i vaspitanje", Br.1-2. Beograd. 1999.
 • Nauka i sport. Monografija povodom održavanja Svetskog prvenstva u stonom tenisu. Beograd. 1999.
 • Koncepcijai i nastavni plan i program međunarodne škole za trenere stonog tenisa Međunarodnog olimpijskog komiteta. Beograd. 2000.
 • Koncepcija i nastavni plan i program međunarodnih tečajeva za trenere košarke, fudbala, rukometa, odbojke i vaterpola u okviru programa MOKa. Beograd. 2000.
 • Okvir za Strategiju razvoja sporta u republici Sejšel do 2008. godine. Beograd 2000.
 • Koncepcija i nastavni plan i program za tennis u republici Malta. Beograd. 2000.
 • Razvoj fudbala u Beogradu do 2008. godine. FS Beograda. 2001.
 • Koncepcija razvoja JSD Partizana do 2008. Beograd. 2001.
 • Razvoj sporta u Čačku do 2004. godine. SS Čačka. 2002.
 • Zastupljenost žena u sportu Srbije. Projekat Ministarstva prosvete i sporta Srbije I Sportske akademije.. Beograd. 2002.
 • Prednacrt projekta Razvoj rvanja u Beogradu do 2008. godine. Begrad. 2002.
 • Osnove biomehanike vaterpla. Zbornik radova Vaterpolo saveza Jugoslavije. Beograd. 2003.
 • Razvoj tenisa u Banjaluci do 2008. godine. SS Banjaluka. 2002.
 • Okvir za nacionalnu strategiju i razvoj sporta u Srbiji do 2012. godine.Beograd. 2005.
 • Žene u sportu-strategija i faktori razvoja. Projekat Ministarstva prosvete Srbije i Sportske akademije. Beograd. 2005.
 • Biomehanika tehnike skoka udalj. Beograd. 2011.
 • Biomehanika tehnike skoka motkom. Beograd. 2012.
 • Diamond Sport Technology for Ellite Sport Performance. Adelaide, Australija. 2013. (T.Ivancevic, H.Greenberg. R. Greenberg, L.Lukman, A.Lukman)