Header

AkadamijaOsnivači

Leon Lukman

Seminari

Savetovanja, seminari i simpozijumi

 • Biomehanička analiza tehnike skakanja plastičnom motkom. Savetovanje atletskih trenera SFRJ. Beograd 1963.
 • Biomehanička analiza tehnike skoka motkom. Savetovanje atletskih trenera SR Srbije, Vrnjačka Banja 1972.
 • Uporedna analiza parametara tehnike skoka motkom Papanikolau Krisosa. Savetovanje atletskih trenera SR Srbije, Vrnjačka Banja 1972.
 • Biomehanička analiza tehnike skoka uvis Hrepevnik Snežane sa osvrtom na tehniku skakanja Blagojeve. Savetovanje atletskih trenera SR Srbije, Vrnjačka Banja 1972.
 • Parametri dva zadnja koraka zaleta i prvog koraka (skoka) troskoka rekordnog skoka Spasojević Milana sa uporednom analizom parametara tehnike skova sovjetskih skakača. Savetovanje atletskih trenera SR Srbije, Vrnjačka Banja 1972.
 • Biomehaničke osnove tehnike skoka uvis "Fisberi-flop". Savetovanje atletskih trenera SR Srbije, Vrnjačka Banja 1972.
 • Biomehaničke osnove tehnike skoka uvis "Fosberi-flop" sa primerima naliza tehnike skokova K. Šapke, I. Majora i R. Fosberija. Savetovanje atletskih trenera i pedagoga fizičke kulture SR Bosne i Hercegovine, Mostar 1973.
 • Metodika obučavanja tehnike skoka uvis "Fosberi-flop" za varijantu sa opruženom i savijenom zamajnom nogom u zglobu kolena. Savetovanje atletskih trenera i pedagoga fizičke kulture SR Bosne i Hercegovine, Mostar 1973.
 • Anatomsko-mehanička analiza tehnike skoka uvis "Fosberi-flop" sa uporednom analizom tehnike skoka uvis "Stredl" i ostalih varijanti tehnike skoka uvis. Savetovanje atletskih trenera SR Srbije, Sremska Mitrovica 1973.
 • Koncepcija Sportsko dijagnostičko-prognostičkog centra biomehanička laboratorija. Predavanje za nastavnike i saradnike Fakulteta za fizičko vaspitanje i mogućnosti razvoja u Sportsko dijagnostičko prognostičkom centru u Beogradu. Savetovanje delegata SIZ Srbije, Beograd 1977.
 • Mogućnosti razvoja tehnologije i metoda istraživanja u biomehanici sporta. Savetovanje trenera SFRJ u okviru Sajma sportske opreme i tehnike. Beograd 1978.
 • Biomehanička analiza savremene tehnike zaokreta sa smučkama. Savetovanje trenera i pedagoga fizičkog vaspitanja u okviru smučarskog takmičenja OSIŠOS. Kopaonik 1978.
 • Savremena tehnologija i metode istraživanja u biomehanici sa osvrtom na mogućnosti primene biomehanike u sportskoj praksi. Savetovanje trenera SFRJ, Aran|elovac 1979.
 • Biomehaničke osnove alpske tehnike smučanja. Predavanje pedagozima fizičkog vaspitanja. Novi Sad 1982.
 • Biomehaničke osnove tehnike radnih operacija i radnih položaja. Savetovanja članova Veća saveza sindikata Vojvodine i Pokrajinskih odbora sindikata. Novi Sad 1982.
 • Biomehanika tehnike udarca nogom napred u karateu. Seminar za trenere karatea. Karate savez Jugoslavije. 1983.
 • Biomehanički model tehnike alpskog smučanja. Seminar smučarskih trenera SR Slovenije. Ljubljana Bovec 1983.
 • Beiomehaničke osnove tehnike alpskog smučanja (prva tema) i Mehanizam promene pravca kretanja sistema smučar-smučke. Seminar smučarskih učitelja SR Slovenije. Bovec 1984.
 • Biomehanička tehnika stonog tenisa (prva tema) i metode istraživanja tehnike stonog tenisa. Međunarodni seminar za trenere stonog tenisa. Zagreb 1984.
 • Osnovi biomehanike sporta (prva tema), Metod istrživanja biomehanike sporta (druga tema), Biomehaničke osnove tehnike stonog tenisa (treća tema) i Biomehanički model tehnike stonog tenisa. Međunarodni seminar za trenere stonog tenisa. Zagreb 1985.
 • Tehnika alpskog smučanja. Seminar pedagoga fizičkog vaspitanja regiona Zrenjanin. Jahorina 1985.
 • Organizacija stručnog rada u JSD Partizan-prva tema. Biomehanika sporta u funkciji sportske prakse-druga tema. Prvi međunarodni simpozijum sportske stomatologije. JSD Partizan. 1986. Beograd.
 • Biomehanika promene pravca kretanja sa smučkama. Seminar za trenere smučanja. Kranjska gora. 1986
 • Biomehanička analiza forhend napada. Međunarodni seminar za trenere stonog tenisa. Zagreb 1986.
 • Biomehanika stonog tenisa. Međunarodni seminar za trenere u organizaciji Evropske i svetske stonoteniske federacije. OLIMPIJA. 1993.
 • Sistem školvanja trenera za sport-prva tema i Funkcije leve i desne hemisfere mozga-druga tema. Seminar za trenere. Košarkaški savez Jugoslavije. 1993. Beograd
 • Biomehanika i metodika smučanja danas. Seminar smučarskih učitelja na Kopaoniku. 1993.
 • Biomehanika stonog tenisa, metode istraživanja i interpretacija dobijenih podataka. Seminar za trenere Vojvodine. VZFK. Novi Sad. 1994.
 • Osnove biomehanike vaterpola. Seminar za trenere vaterpola. Vaterpolo savez Jugoslavije i Srbije. 2004. Beograd.